Regulamin – konkurs na Facebooku

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest właściciel sklepu „Lou Le Li” – szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie witryny internetowej.
Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/loulelifashion (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkurs oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana postanowieniami Regulaminu i je akceptuje.

Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage https://www.facebook.com/loulelifashion oraz wykonanie zadania konkursowego.

Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od dnia 21.11.2020 r. do 30.11.2020 do godziny: 12:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

Wyniki i komisja konkursowa

Wyniki zostaną ogłoszone dnia 30.11.2020 r. za pośrednictwem Fanpage.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz i wyboru zwycięzcy, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na napisaniu komentarza pod postem konkursowym zawierający informacje: „Wpisz w komentarzu wybrany kolor i napisz dlaczego akurat ten kolor.”.

W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca.
Komisja wybierze komentarz, który ich zdaniem jest najbardziej ciekawy i pomysłowy, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda

Nagrodą w konkursie jest sweterek w wybranym przez siebie kolorze.
Nagrodę zostanie wysłana na adres podany przez Zwycięzce Konkursu.
Dane do wysyłki należy podać w terminie do 5 dni od wyłonienia Zwycięzcy. Po tym terminie nagroda traci ważność.
Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia do Organizatora.

Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona w poście konkursowym na Fanpage.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2020 r.

Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.